Ogólne Warunki Umowy [OWU]

Team
Moderator
Posty: 22
Rejestracja: wt, 9 sie 2011, 13:00
Numer GG: Numer GG

Ogólne Warunki Umowy [OWU]

Post autor: Team » czw, 11 sie 2011, 20:53

§ 1 Przedmiot i zawarcie umowy
Ogólne warunki umowy są treścią relacji między Upjers GmbH & Co. KG, Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg (oferent usługi) i użytkownikami serwisu online. OWU użytkownika stają się tylko i wyłącznie wówczas częścią umowy, kiedy oferent serwisu udzieli na nie jednoznacznej zgody w formie pisemnej. Wraz z zameldowaniem się użytkownika w danym serwisie (tzn. wysłaniem wniosku o przyznanie danych dostępu do serwisu - utworzeniem konta) oraz zalogowaniem się użytkownika na platformie danego serwisu użytkownik akceptuje OWU. Podczas rejestracji się oferent usługi wymaga od użytkownika zaakceptowania OWU oraz Zasad użytkowania. OWU obowiązują dla każdego rodzaju korzystania z usługi, także w przypadku przyszłych umów, ofert, świadczeń i dostaw operatora.

(2) OWU zostają opublikowane na portalu gier Upjers oraz na stronie internetowej danego serwisu. Mogą one zostać zapisane w pamięci operacyjnej komputera, w pamięci trwałej nośników danych lub wydrukowane. Mogą one również zostać przysłane użytkownikowi na jego pisemny wniosek.

(3) Oprócz OWU dla każdego serwisu obowiązują także odpowiadające mu zasady użytkowania oraz instrukcja gry, które są również zamieszczone na stronie danego serwisu.

(4) Serwis nasz przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów w sensie § 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). Wykorzystywanie usługi do celów zarobkowych lub innego rodzaju działalności gospodarczej jest zabronione. Uprawnione do korzystania z usługi są wszystkie osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie uprawnione są do korzystania z usługi tylko w przypadku, gdy ich opiekun prawny udzielił zgodę przed rejestracją w serwisie.

(5) Wraz z zameldowaniem się w serwisie użytkownik potwierdza jednoznacznie, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych lub - w przypadku osób niepełnoletnich - iż posiadają one zgodę swojego opiekuna prawnego.

(6) Stosunek użytkowania rozpoczyna się przez rejestrację użytkownika w odpowiednim serwisie oferenta usługi online i potwierdzenie rejestracji przez administratora serwisu oraz utworzenie prawa dostępu do serwisu (konta). Stosunek użytkowania kończy się wraz z wypowiedzeniem umowy przez użytkownika poprzez skasowanie własnego konta, a także przez zablokowanie lub usunięcie jego konta przez administratora serwisu.

(7) Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usług (zwaną także wnioskiem o utworzenie konta dostępu do gry). W tym celu użytkownik zobowiązuje się sumiennie i kompletnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego.

(8) Umowa między oferentem usługi a jej użytkownikiem w sprawie nabycia dodatkowych świadczeń za pomocą monet w sensie poniższego paragrafu 3 dotyczącego korzystania z usług dochodzi do skutku wraz z zaakceptowaniem wniosku o utworzenie konta dostępu do usługi, tudzież wraz z przyjęciem oferty korzystania ze świadczeń dodatkowych przez operatora serwisu.
Przyjęcie oferty może się odbyć w sposób jednoznaczny lub przez pierwsze działanie potwierdzające operatora usługi. Wpłynięcie wniosku o utworzenie konta w serwisie operatora tudzież oferty korzystania przez użytkownika ze świadczeń dodatkowych zostanie niezwłocznie potwierdzone przez operatora za pomocą wiadomości wysłanej do użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres email. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku nie jest jednoznaczne z wiążącym przyjęciem wniosku użytkownika o utworzenie konta, może jednakże oznaczać domyślne zaakceptowanie oferty użytkownika.

(9) Wskazuje się wyraźnie na prawo do odwołania przysługujące użytkownikowi. Rodzaj i zakres odwołania wynika z pouczenia w kwestii odstąpienia od umowy (porównaj § 4).

§ 2 Zakres usług
(1) Oferent usługi umożliwia użytkownikowi zasadniczo uczestniczenie w serwisie w jego aktualnej wersji przez udostępnienie go w internecie. Spełnienie koniecznych do korzystania z serwisu wymagań technicznych należy do użytkownika.

(2) Użytkownik nie ma prawa żądać uczestnictwa w serwisie operatora. Operator zastrzega sobie w szczególności prawo odrzucenia lub ograniczenia bez podawania powodu możliwości rejestracji użytkownika w jednym lub wszystkich swoich serwisach.

(3) Operator nie gwarantuje, że jego usługi spełnią oczekiwania użytkownika. W szczególności oferent usługi nie gwarantuje, że świadczone przez niego usługi nadają się do realizacji pożądanych przez użytkownika celów.

(4) Użytkownikowi zwraca się ponadto uwagę na fakt, iż całkowita lub częściowa, nieprzerwana dostępność usług operatora nie jest możliwa. W skali roku oferent usługi gwarantuje jednakże dostęp do swoich serwisów w wysokości 92% (dziewięćdziesiąt dwa procent). Nie dotyczy to czasu, gdy na wskutek problemów technicznych lub problemów innej natury, których rozwiązanie leży poza obszarem kompetencji operatora (siła wyższa, zadłużenie osób trzecich) serwery nie są osiągalne w internecie lub czasu, w którym przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Operator może ograniczyć dostęp do usługi na wypadek, gdyby wymagało tego bezpieczeństwo sieci internetowej, podtrzymanie integralności sieci, a w szczególności uniknięcie poważnych awarii sieci, oprogramowania lub baz danych.

(5) Usługi operatora podlegają ciągłemu rozwojowi, dopasowaniu i zmianom. Z tego powodu operator może w każdej chwili zmienić treść, optykę, formę wyglądu etc. swoich usług. W związku z powyższym użytkownik nie ma roszczeń z tytułu zachowania przez operatora pewnych standardów technicznych i stanu faktycznego. Użytkownik otrzymuje jedynie prawo do korzystania z danego serwisu w jego aktualnej formie.
Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu zachowania serwisu w wersji odpowiadającej jego stanowi w trakcie zawierania umowy.
Operator zastrzega sobie prawo w każdej chwili bez podawania powodów zawiesić funkcjonowanie serwisu. W przypadku zawieszenia funkcjonowania serwisu użytkownik ma prawo wyboru, czy dotychczas uiszczone przez niego opłaty (np. za monety) zostaną mu zwrócone, czy też operator usługi umożliwi użytkownikowi dalsze z nich korzystanie w ramach innych oferowanych przez niego usług. Zwrot kosztów poniesionych na monety jest możliwy tylko wówczas, gdy dokonane opłaty miały miejsce nie wcześniej niż 4 tygodnie przed zawieszeniem funkcjonowania serwisu. Innego rodzaju roszczenia z tytułu zawieszenia funkcjonowania serwisu są wykluczone.

(6) Rady i uwagi co do funkcjonowania serwisu oraz wskazówki co do wypełnienia zadań, których udzielają użytkownikowi operator i jego współpracownicy nie są wiążące. Użytkownik nie ma roszczenia o rekompensatę szkód, które dla niego powstały na wskutek zastosowania wskazówek operatora usługi i jego zespołu.

(7) O ile w opisie świadczeń wyraźnie nie zostało postanowione inaczej, usługi świadczone przez operatora serwisu są nieodpłatne. Nie dotyczy to przepisów § 3 "Monety".

§ 3 Monety, świadczenia dodatkowe, warunki płatności
(1) Za odpowiednią opłatą operator serwisu oferuje użytkownikom poszczególnych serwisów możliwość nabycia tak zwanych monet. O kosztach monet użytkownik może poinformować się na odpowiednich stronach internetowych operatora.

((2) Za pomocą monet użytkownik ma możliwość nabyć dodatkowe świadczenia, których nie obejmuje standardowe konto dostępu. Dokładny opis możliwych do zamówienia świadczeń dodatkowych i potrzebnych w tym celu monet znajduje się na poszczególnych stronach internetowych operatora i różni się w zależności od serwisu. Monety mogą być używane wyłącznie w tym serwisie, do którego zostały nabyte i nie mogą być przekazywane. Ważność monet ograniczona jest do 12 miesięcy od daty zakupu.

(3) Dla świadczeń dodatkowych obowiązują oprócz OWU każdorazowe opisy świadczenia i warunki specjalne. Operator usługi zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmienić rodzaj, zakres i przedmiot świadczeń dodatkowych.
W szczególności operator zastrzega sobie prawo, by na wskutek rozwoju lub dopasowania serwisu zmienić, wycofać z oferty lub/i oferować bezpłatnie poszczególne świadczenia specjalne.

(4) Użytkownik nie jest zobowiązany do nabywania monet. Świadczenia dodatkowe mogą mieć charakter jednorazowy lub być czasowo ograniczone. Ograniczone czasowo świadczenia kończą się wraz z upływem czasu, na który zostały zamówione i mogą zostać ponownie zamówione, jeżeli dany rodzaj usługi będzie w dalszym ciągu oferowany przez operatora.

(5) Zwrot wartości raz nabytych i użytych do wykorzystania świadczeń dodatkowych monet jest wykluczony. Nie dotyczy to przypadków, gdy zakup świadczeń dodatkowych został odwołany na mocy paragrafu 4. Nie dotyczy to również przypadków, gdy usługi operatora lub zamówione przez użytkownika świadczenia dodatkowe w trakcie trwania umowy zostały przez operatora zmienione, zawieszone lub zamienione w usługi bezpłatne.
O ile użytkownik uiścił opłatę za świadczenia specjalne (monety), z których zamierzał skorzystać w przyszłości i nie może z nich korzystać z przyczyn zależnych od oferenta usługi (np. zawieszenie świadczeń dodatkowych lub permanentna ich niedostępność, zamiana dotychczas odpłatnych świadczeń dodatkowych w usługi bezpłatne), oferent usługi zobowiązuje się zgodnie z wyborem użytkownika zwrócić mu w rozsądnym czasie poniesione w ten sposób koszta lub umożliwić korzystanie z zakupionych monet w jego innych serwisach. Przepis ten nie narusza prawa użytkownika do wypowiedzenia umowy w przypadku świadczeń dodatkowych niemożliwych do zrealizowania ze skutkiem natychmiastowym. Roszczenia użytkownika z innego tytułu są wykluczone.

(6) Operator usługi uprawniony jest do zażądania z góry opłaty w postaci monet za korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Należność za kupno monet jest płatna w momencie zawarcia umowy o zakup monet, tzn. w momencie potwierdzenia zakupu monet. Operator usługi oferuje różne możliwości dokonania opłaty. Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu zaoferowania i zachowania przez operatora usługi pewnych metod płatniczych. Należność za monety zostanie odciągnięta przez operatora zgodnie z wyborem użytkownika. Użytkownikowi zwraca się ponadto uwagę, że oferenci różnych metod płatniczych przekazują operatorowi usługi online w zależności od wybranej metody płatniczej tylko część opłaty, którą uiścił u nich użytkownik.
O ile użytkownik ma wobec operatora roszczenie z tytułu zwrotu lub rekompensaty opłat pod postacią innych świadczeń, jego roszczenie ogranicza się wyłącznie do wysokości rzeczywiście otrzymanej przez operatora kwoty netto. Prowizja zatrzymana przez oferenta usługi płatniczej nie zostaje zwrócona przez oferenta serwisu.

7) Na wypadek zwłoki z płatnością operator usługi uprawniony jest do zawieszenia świadczeń dodatkowych lub niezwłocznego zablokowania konta użytkownika. Obowiązek użytkownika do uiszczenia ustalonej umową opłaty pozostaje przez to nienaruszony.

(8) Na wypadek gdy z powodu zachowania zawinionego przez użytkownika powstają dla operatora usługi nieprzewidziane koszty lub anulacje, użytkownik ponosi wynikające stąd koszty. Operator usługi uprawniony jest w tym przypadku żądać uiszczenia trego rodzaju kosztów wraz z innymi powstałymi dotychczas na wskutek korzystania przez użytkownika ze świadczeń dodatkowych kosztami.

9) Roszczenia oferenta usługi użytkownik jego serwisu może odrzucić tylko i wyłącznie w przypadku bezspornych i prawomocnych roszczeń wzajemnych. Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wstrzymania należności, jeżeli jego roszczenie wynika z tej samej podstawy prawnej. Odstąpienie przez użytkownika od roszczeń na rzecz fizycznych lub prawnych osób trzecich jest wykluczone.

§ 4 Pouczenie na temat odwołania
Oświadczenie woli o zawarciu umowy może zostać odwołane w przeciągu 14 dni bez podawania powodów w formie pisemnej. Termin przewidziany do odwołania rozpoczyna się po otrzymaniu tego pouczenia w formie pisemnej, jednkaże nie przed zawarciem umowy, a także nie przed spełnieniem obowiązku operatora serwisu o konieczności poinformowania użytkownika zgodnie z artykułem 246 § 2 w połączeniu z § 1 pkt.1 i 2 EGBGB (Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego) oraz nie przed wypełnieniem obowiązków operatora serwisu zgodnie z paragrafem § 312 e pkt.1 zd.1 BGB w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB. Dla zachowania ważności terminu odwołania wystarczy wysłanie odwołania w przewidzianym terminie.

Odwołanie należy skierować na adres:
Upjers GmbH & Co. KG
Adres: Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Niemcy
Email: mail@Upjers.com
Tel: 0049951/3015835 begin_of_the_skype_highlighting              0049951/3015835      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0049951/3015835      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0049951/3015835 end_of_the_skype_highlighting (nie dla Supportu!)

Skutki odwołania

W przypadku skutecznego odwołania świadczenia otrzymane przez przez obydwie strony umowy świadczenia powinny zostać zwrócone, a ewentualnie osiągniete korzyści (np. odestki) powinny zostać oddane.
Na wypadek jeżeli użytkownik nie może zwrócić operatorowi serwisu otrzymanych świadczeń lub może je zwrócić tylko częściowo lub w gorszym stanie, użytkownik powinien dokonać w stosunku do oferenta usługi ewentualnego zwrotu kosztów wartości. Konsekwencją dla użytkownika jest konieczność realizacji zwrotu świadczeń otrzymanych w okresie do czasu złożenia odwołania. Zobowiązania do zwrotu poniesionych płatności muszą zostać wypełnione w przeciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla użytkownika wraz z wysłaniem oświadczenia o odwołaniu, dla operatora serwisu wraz z otrzymaniem oświadczenia.

Szczególne wskazówki
Prawo użytkownika do odwołania wygasa przed czasem, jeżeli umowa została całkowicie zrealizowana przez obydwie strony na wyraźne życzenie użytkownika, zanim skorzystał on ze swojego prawa do odwołania.

Koniec pouczenia

§ 5 Roszczenia z tytułu uchybień
(1) Operator udostępnia użytkownikowi dostęp do usług i świadczeń dodatkowych w aktualnie dostępnej wersji. Użytkownik nie ma roszczenia o zachowanie lub wprowadzenie pewnego stanu i zakresu usług i świadczeń dodatkowych.

(2) Użytkownik jest świadomy faktu, że oddane do jego dyspozycji w ramach oferowanej przez operatora usługi oprogramowanie nigdy nie będzie funkcjonowało w pełni bezbłędnie - jak każde zresztą oprogramowanie. Dlatego też usługi operatora mogą zostać zaklasyfikowane jako wadliwe tylko wówczas, gdy możliwość grania utrudniona jest długofalowo w zasadniczy sposób.

(3) Ewentualnie występujące w serwisie lub funkcjonowaniu świadczeń specjalnych błędy użytkownik powinien zawsze sumiennie i przekonująco dokumentować i w szczególności zameldować protokołując pokazane mu w grze komunikaty o błędach.

(4) Przed zameldowaniem błędu uprasza się użytkownika o skorzystanie z instrukcji obsługi serwisu a także innych narzędzi operatora usługi stworzonych na tę okazję do dyspozycji użytkownika (Lista FAQ/Często zadawane pytania, Forum dyskusyjne). Użytkownik powinien wspierać oferenta usługi przy usuwaniu ewentualnych w niej błędów dokładając wszelkich starań.

(5) W przypadku oczywistych wad produktów - w tym również produktów wirtualnych - wszelkie stwierdzone błędy należy zgłosić w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania produktu oferentowi serwisu. W celu prawidłowego zgłoszenia błędu wystarczy wysłanie odpowiedniegio zgłoszenia w przewidzianym czasie. W przypadku mniej oczywistych wad produktów należy zgłosić je niezwłocznie po stwierdzeniu błędu, nie naruszając przy tym ustwowych terminów gwarancji. Po upływie terminu przewidzianego na reklamację dochodzenie roszczeń z tytułu uchybień jest wykluczone.

(6) W celu ochrony użytkownika, a w szczególności w celu zabezpieczenia materiałów dowodowych zaleca się, by użytkownik dokonywał wszelkich skarg i doniesień w formie pisemnej (za pomocą faxu, listu lub poczty elektronicznej).

(7) Z zakresu roszczeń z tytułu uchybień wykluczone są zasadniczo błędy, które powstały na skutek działania siły wyższej, błędy, za które operator usługi nie ponosi odpowiedzialności, błędy, które wynikły na skutek niewłaściwego korzystania z serwisu przez użytkownika oraz błędy, które powstały na skutek zmian w serwisie nie przeprowadzonych przez operatora lub innych niezależnych od operatora manipulacji.

(8) Gwarancje w sensie prawnym nie są przejmowane przez operatora o ile w innym miejscu wyraźnie w formie pisemnej nie postanowiono inaczej.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna
(1) W żadnym wypadku operator usługi nie odpowiada za szkody inne niż powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie.

(2) Wymienione wyżej odstępstwa od odpowiedzialności prawnej nie obowiązują jednakże w przypadku odpowiedzialności za naruszenie życia, zdrowia i cielesnej integralności użytkownika. Nie obowiązują one również w przypadku, gdy szkoda wynika z zasadniczego naruszenia postanowień umowy i złamania zawartych w niej gwarancji. Odpowiedzialność operatora usługi na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności cywilnej za produkt, jak i zakres zastosowania paragrafu § 44 a TKG (Ustawa o radiofonii i telewizji) pozostają tym samym nienaruszone.

(3) Obowiązek rekompensaty w przypadku naruszenia zasadniczych postanowień umowy ograniczony jest do wysokości przewidzianej szkody.

(4) Przewidziana szkoda ograniczona jest do wysokości 20 Euro pro konto.

(5) Powyższe odstępstwa od odpowiedzialności i jej ograniczenia dotyczą również odpowiedzialności zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, przedstawicieli firmy oraz osób wykonujących zobowiązania oferenta usługi, w szczególności na korzyść udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków w kwestiach dotyczących ich odpowiedzialności osobistej.

(6) Operator usługi dystansuje się jednoznacznie od treści stron internetowych, do których oferowane przez niego usługi stwarzają pośrednie lub bezpośrednie odniesienia (linki). Operator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treść owych stron, za którą są odpowiedzialni ich oferenta. Kontrola załączonych przez operatora linków nie ma miejsca. Ewentualne naruszenia obowiązującego prawa przez treści zamieszczone na owych stronach internetowych jest operatorowi nieznana. Na wypadek informacji o linkach łamiących prawo lub naruszających dobre obyczaje zostaną one niezwłocznie usunięte przez operatora.

(7) Użytkownik odpowiada przed oferentem usługi za wszelkie wyrządzone przez niego szkody.

§ 7 Obowiązki użytkownika<
(1) Użytkownik zobowiązuje się trzymać w tajemnicy jego dane dostępu do poszczególnych serwisów. Przekazywanie danych dostępu osobom trzecim jest zabronione.

(2) Użytkownik zobowiązuje się nie posiadać w danym serwisie więcej niż jednego konta. Jednoczesne korzystanie z większej ilości kont (tzw. multikonta) w danym serwisie jest zabronione.

(3) Używanie zewnętrznych skryptów i programów do automatycznego uczestnictwa w serwisach (tzw. botów) jest zabronione.

(4) Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z serwisu nie czerpać prywatnych korzyści z ewentualnych luk i błędów w programie (tzw. bugów). W ten sposób uzyskane korzyści powinny zostać zwrócone lub w inny sposób zrekompensowane i mogą zostać cofnięte przez operatora serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania dla siebie informacji o rzeczywistych lub przypuszczalnych bugach i niezwłocznego poinformowania o nich operatora serwisu.

(5) Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w serwisie żadnych zdjęć, obrazków, linków, słów, reklam i wypowiedzi o politycznych, obraźliwych, seksistowskich, pornograficznych lub w inny sposób moralnie potępianych i nieprzyzwoitych, w szczególności rasistowskich, radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach.
Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie używać w serwisie pojęć, nazw własnych i zdjęć/obrazków chronionych prawami autorskimi. W przypadku wątpliwości użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć niezaakceptowane przez operatora treści. W przypadku zaniechania przez niego tego działania podejrzane treści zostaną usunięte przez operatora.

(6) Użytkownik zobowiązuje się wypełniać wskazówki i zalecenia operatora, jego współpracowników, administratorów, moderatorów i pracowników technicznych. W szczególności dotyczy to instrukcji administratorów i moderatorów ewentualnie przynależącego do serwisu forum.

(7) Zawinione działania niezgodne z wyżej wymienionymi obowiązkami uprawnia moderatora do niezwłocznego wykluczenia użytkownika z uczestnictwa we wszelkich serwisach i zablokowania lub skasowania odpowiedniego konta lub wszystkich kont użytkownika. Wszelkie w momencie usunięcia lub zablokowania konta posiadane lub zamówione dobra - monety, premie itp. nie zostają zwrócone lub w jakikolwiek inny sposób zrekompensowane.

§ 8 Wypowiedzenie umowy
(1) Użytkownik ma prawo w każdej chwili bez konieczności uzasadnienia i zachowania terminu wypowiedzenia wypowiedzieć swoje uczestnictwo w jednym lub wszystkich serwisach operatora.

(2) Operator ma prawo w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzenia skasować jedno, więcej lub wszystkie konta użytkownika na wypadek likwidacji oferowanego przez niego serwisu.

(3) Jeżeli umowa o świadczenie usług dodatkowych zawarta jest na czas ograniczony, uznaje się, że umowa została zawarta na ten konkretny czas trwania.

(4) Prawo obu stron umowy do wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług serwisu lub ze świadczeń dodatkowych w każdej chwili z ważkiego powodu pozostaje nienaruszone przez powyższe przepisy.

(5) Jeżeli operator serwisu ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne wypowiedzenie umowy o korzystanie z serwisu lub umowy o świadczenia dodatkowe, wszelkie dokonane przez użytkownika przed zakończeniem umowy opłaty za przyszłe świadczenia (w tym także monety zamienione na walutę gry lub usługi dodatkowe), zostaną mu zwrócone proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Jakiekolwiek dalsze roszczenia użytkownika są wykluczone, o ile w OWU nie postanowiono inaczej.

(6) Oferent usługi uprawniony jest do jej wypowiedzenia w szczególności (lecz nie tylko) z ważnych powodów, jeżeli:
- użytkownik zalega z zapłatą należności w wysokości minimum 5 Euro i mimo dwukrotnego upomnienia nie uregulował należności,
- użytkownik naruszył w sposób umyślny zasady gry i pomimo upomnienia nie zaniechał swoich działań; upominanie użytkownika nie jest konieczne w przypadku, gdy podtrzymanie stosunku umowy ze strony oferenta usługi nie wchodzi w rachubę, na przykład w przypadku rażących naruszeń OWU (kilka kont należących do jednego gracza, działania niezgodne z prawem itd.),
- użytkownik nie korzystał ze swojego konta dłużej niż cztery tygodnie i mimo upomnienia nie podjął jakichkolwiek działań.

(7) Jeżeli na platformie serwisu nie ma przewidzianej specjalnej funkcji, za pomocą której możliwe byłoby wypowiedzenie umowy, każde prawomocne wypowiedzenie umowy powinno odbyć się w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się również pocztę elektroniczną (wiadomość email). Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy wymaga zawsze formy pisemnej i podania przyczyn wypowiedzenia.

(8) Definitywne usunięcie danych użytkownika oraz jego konta odbywa się z przyczyn technicznych z kilkudniowym opóźnieniem.

(9) Na wypadek uzasadnionego wypowiedzenia umowy o użytkowanie serwisu lub świadczenia dodatkowe przez operatora usługi z ważnego powodu użytkownik nie ma roszczenia o zwrot poniesionych kosztów lub ich równowartości.

§ 9 Forma pisemna
Postanowienia odbiegające od Ogólnych Warunków Umowy oraz zmiany, uzupełnienia i uchylenia OWU wymagają do ich ważności formy pisemnej. Forma pisemna obowiązuje również w przypadku zmiany postanowienia o formie pisemnej. Przespis ten nie dotyczy ważności indywiulanych i jednoznacznych postanowień stron umowy.

§ 10 Przeniesienie praw
(1) Prawa do zamieszczonych przez użytkownika w serwisie informacji (w ramach działania serwisu) pozostają przy użytkowniku. Wraz z zamieszczeniem danej informacji w serwisie użytkownik udziela opertorowi serwisu możliwą w każdej chwili do odwołania licencję na nieodpłatne, nie wyłączne zamieszczanie, wyświetlanie, powielanie i rozpowszechnianie zamieszczonej przez niego informacji na platformach swojego serwisu. Uprawnienia innego rodzaju nie zostają udzielone przez użytkownika.

(2) Wyżej wymienione uprawnienia wygasają, jak tylko użytkownik skasuje zamieszczone przez niego informacje.

§ 11 Klauzula salwatoryjna, postanowienia końcowe
(1) Na wypadek nieważności jednego lub wielu z wymienionych tutaj przepisów ważność pozostałych przepisów pozostaje nienaruszona.

(2) Dla Ogólnych Warunków Umowy i wszelkich na ich podstawie zawartych umów obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tu: ruchomości), jak i reguły kolizyjne niemieckiego i międzynarodowego prawa prywatnego nie obowiązują dla tych regulacji.

(3) Jeżeli po zawarciu umowy użytkownik przeprowadzi się poza granice RFN, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pozostaje siedziba operatora usługi. Dotyczy to również sytuacji, kiedy miejsce zamieszkania lub pobytu użytkownika nie jest znane w momencie wniesienia skargi.

(4) Operator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian lub uzupełnienia Ogólnych Warunków Użytkowania, o ile zaistnieje taka konieczność (np. dopasowanie do bieżącego stanu prawnego, tekstów ustawy lub rozszerzenie spektrum usług) z zastrzeżeniem jednakże, że w ten sposób nie powstaną dla pozostającego w dobrej wierze użytkownika szkody. Zmiany OWU zostaną zakomunikowane użytkownikowi w odpowiedni sposób. Poinformowanie użytkownika odbędzie sie za pomocą specjalnego okna otwierającego się na stronie serwisu podczas logowania lub przez wysłanie Emaila na podany przez użytkownika adres. W każdym przypadku użytkownik zostanie poinformowany o zmianach podczas następnego logowania za pomocą wyróżniającego się graficznie komunikatu.

(5) Po otrzymaniu informacji o zmianach OWU lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości użytkownik ma prawo w ciągu jednego miesiąca odmówić akceptacji nowych OWU. W celu zachowania materiałów dowodowych zaleca się użytkownikowi przy formułowaniu sprzeciwu zachowanie formy pisemnej (list, fax lub poczta elektroniczna).

(6) W przypadku gdy w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o zmianach OWU lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości użytkownik nie sprzeciwił się nowym OWU i w dalszym ciągu korzysta z serwisu operatora usługi, nowe OWU wchodzą wobec niego w życie. Jeżeli w przewidzianym ku temu czasie użytkownik odrzuci zmienione OWU obie strony umowy uprawnione są do wypowiedzenia umowy w przeciągu jednego miesiąca, o ile prawo wypowiedzenia umowy nie istnieje już na mocy § 8. Do momentu zakończenia stosunku umowy obowiązują dotychczasowe OWU.

(7) Ewentualne opłaty za świadczenia, które w wyżej omówionym przypadku wykraczają poza czas trwania umowy zostaną proporcjonalnie zwrócone użytkownikowi. Dalsze roszczenia użytkownika są wykluczone.

(8) W przypadku zmiany OWU operator usługi zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę użytkownika na możliwość wniesienia wobec nich sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy oraz na przewidziane okresy wypowiedzenia i skutki prawne, w szczególności w przypadku, gdy sprzeciw nie zostanie wniesiony.

(9) Użytkownikowi usług zaleca się systematyczne informowanie się o stanie OWU oraz Zasad użytkowania i usług operatora.Stan: Maj 2011

Obrazek

Zablokowany

Wróć do „FAQ - Regulamin”